Psychologenpraktijk     Saskia Keur
 

Generalistische basis GGZ (BGGZ)

Als je huisarts het vermoeden heeft dat er bij jouw sprake is van een lichte tot matige, niet complexe psychische stoornis, dan kom je in aanmerking voor een behandeling binnen de generalistische basis ggz. Op basis van de zogenaamde zorgzwaartecriteria zal worden bepaald welke behandeling je mag worden aangeboden.

Werkwijze aanmelden, intake, behandeling en afronding

Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen of je huisarts kan een verwijzing via Zorgdomein doen. Na de aanmelding neem ik contact met je op om een intakegesprek te plannen. Dit kan in Bilthoven, maar ook online. Hierbij worden je klachten, je persoonlijke situatie en je hulpvraag in kaart gebracht. Samen gaan we na wat je wilt veranderen en bereiken met de therapie. Indien behandeling aangewezen is, zal ik je een behandelvoorstel doen waarin we overeenkomen wat het doel is van de behandeling en op welke wijze dit doel bereikt kan worden. Er vindt altijd een voor- en nameting plaats van de klachten. Dit betekent dat je bij aanvang en bij afsluiting een vragenlijst dient in te vullen.
Als psycholoog maak ik gebruik van verschillende therapeutische benaderingen. Hieronder vallen onder meer cognitieve gedragstherapie en EMDR. Gaandeweg krijg je meer inzicht in je eigen functioneren en hoe dit je dagelijks leven beïnvloedt. Je ontwikkelt vaardigheden waarmee je dingen anders leert aan te pakken of vanuit een andere invalshoek te bekijken.
Regelmatig vindt er een korte tussentijdse evaluatie plaats. Bij de afronding van de gesprekken wordt het resultaat besproken en maken we samen een plan om terugval in de toekomst te voorkomen.

Behandelmethoden

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapie die je − voornamelijk door oefeningen −  leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. De effectiviteit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort.

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Hoe te handelen bij crisis?
Ik maak afspraken met jou hoe je het beste kunt handelen in geval van nood. Neem in geval van crisis buiten kantooruren of gedurende vakanties, contact op met je huisarts of de huisartsenpost. Ben je in levensgevaar? Bel dan 112. Ben je niet in levensgevaar, maar heb je wel acuut hulp nodig? Bel dan 0900 – 0113.

Waarneemregeling
Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij één van mijn collega's van Psy Care & Coaching (www.psycc.nl).